خدمات تلگرام و اینستاگرام

ممبر پاپ آپ کانال تلگرام

 • ۵۰۰ ممبر ۳۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ ممبر ۷۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۲۱۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

ممبر فیک گروه تلگرام

 • ۱۰۰۰ ممبر ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۴۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۷۵۰,۰۰۰ تومان

ممبر اجباری کانال تلگرام

 • ۱۰۰۰ ممبر ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۴۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ,۷۵۰,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی گروه تلگرام

 • ۱۰۰۰ ممبر ۲۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۸۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ممبر اد قفلی کانال تلگرام

 • ۱۰۰۰ ممبر ۲۳,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۴۶,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۶۹,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۸۲,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۲۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۴۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

ممبر پروکسی کانال تلگرام

 • ۵۰۰ ممبر ۱۷۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ ممبر ۳۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۶۸۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۱.۰۲۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۵۰۰۰ ممبر ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ممبر فیک کانال تلگرام

 • ۱۰۰۰ ممبر ۱۱,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۲۲,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۳۳,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۴۴,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۵۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۵۵۰,۰۰۰ تومان

فالوور ایرانی اینستاگرام

 • ۱۰۰۰ فالوور ۶۵,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ فالوور ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ فالوور ۱۹۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ فالوور ۲۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ فالوور ۳۲۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ فالوور ۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ فالوور ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ فالوور ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

آخرین دیدگاه‌ها